nikkei_turnover_data_csv 


nikkei_turnover_20180228.csv
nikkei_turnover_20180330.csv
nikkei_turnover_20180430.csv
nikkei_turnover_20180531.csv
nikkei_turnover_20180731.csv
nikkei_turnover_20180831.csv
nikkei_turnover_20180928.csv
nikkei_turnover_20181031.csv
nikkei_turnover_20181130.csv
nikkei_turnover_20181228.csv
nikkei_turnover_20181228.csv
nikkei_turnover_20181231.csv
nikkei_turnover_20190109.csv
nikkei_turnover_20190109.csv
nikkei_turnover_20190110.csv
nikkei_turnover_20190111.csv
nikkei_turnover_20190114.csv
nikkei_turnover_20190115.csv
nikkei_turnover_20190116.csv
nikkei_turnover_20190117.csv
nikkei_turnover_20190118.csv
nikkei_turnover_20190121.csv
nikkei_turnover_20190122.csv
nikkei_turnover_20190123.csv
nikkei_turnover_20190124.csv
nikkei_turnover_20190125.csv
nikkei_turnover_20190128.csv
nikkei_turnover_20190129.csv
nikkei_turnover_20190130.csv
nikkei_turnover_20190131.csv
nikkei_turnover_20190201.csv
nikkei_turnover_20190204.csv
nikkei_turnover_20190205.csv
nikkei_turnover_20190206.csv
nikkei_turnover_20190207.csv
nikkei_turnover_20190208.csv
nikkei_turnover_20190211.csv
nikkei_turnover_20190212.csv
nikkei_turnover_20190213.csv
nikkei_turnover_20190214.csv
nikkei_turnover_20190215.csv
nikkei_turnover_20190218.csv
nikkei_turnover_20190219.csv
nikkei_turnover_20190220.csv
nikkei_turnover_20190221.csv
nikkei_turnover_20190222.csv
nikkei_turnover_20190225.csv
nikkei_turnover_20190226.csv
nikkei_turnover_20190227.csv
nikkei_turnover_20190228.csv
nikkei_turnover_20190301.csv
nikkei_turnover_20190304.csv
nikkei_turnover_20190305.csv
nikkei_turnover_20190306.csv
nikkei_turnover_20190307.csv
nikkei_turnover_20190308.csv
nikkei_turnover_20190311.csv
nikkei_turnover_20190312.csv
nikkei_turnover_20190313.csv
nikkei_turnover_20190314.csv
nikkei_turnover_20190315.csv
nikkei_turnover_20190318.csv
nikkei_turnover_20190319.csv
nikkei_turnover_20190320.csv
nikkei_turnover_20190321.csv
nikkei_turnover_20190322.csv
nikkei_turnover_20190325.csv
nikkei_turnover_20190326.csv
nikkei_turnover_20190327.csv
nikkei_turnover_20190328.csv
nikkei_turnover_20190331.csv
nikkei_turnover_20190401.csv
nikkei_turnover_20190402.csv
nikkei_turnover_20190403.csv
nikkei_turnover_20190404.csv
nikkei_turnover_20190405.csv
nikkei_turnover_20190408.csv
nikkei_turnover_20190409.csv
nikkei_turnover_20190410.csv
nikkei_turnover_20190411.csv
nikkei_turnover_20190412.csv
nikkei_turnover_20190415.csv
nikkei_turnover_20190416.csv
nikkei_turnover_20190417.csv
nikkei_turnover_20190418.csv
nikkei_turnover_20190419.csv
nikkei_turnover_20190422.csv
nikkei_turnover_20190423.csv
nikkei_turnover_20190424.csv
nikkei_turnover_20190425.csv
nikkei_turnover_20190426.csv
nikkei_turnover_20190429.csv
nikkei_turnover_20190430.csv
nikkei_turnover_20190501.csv
nikkei_turnover_20190502.csv
nikkei_turnover_20190503.csv
nikkei_turnover_20190506.csv
nikkei_turnover_20190507.csv
nikkei_turnover_20190508.csv
nikkei_turnover_20190509.csv
nikkei_turnover_20190510.csv
nikkei_turnover_20190513.csv
nikkei_turnover_20190514.csv
nikkei_turnover_20190515.csv
nikkei_turnover_20190516.csv
nikkei_turnover_20190517.csv
nikkei_turnover_20190520.csv
nikkei_turnover_20190521.csv
nikkei_turnover_20190522.csv
nikkei_turnover_20190523.csv
nikkei_turnover_20190524.csv
nikkei_turnover_20190527.csv
nikkei_turnover_20190528.csv
nikkei_turnover_20190529.csv
nikkei_turnover_20190530.csv
nikkei_turnover_20190531.csv
nikkei_turnover_20190603.csv
nikkei_turnover_20190604.csv
nikkei_turnover_20190605.csv
nikkei_turnover_20190606.csv
nikkei_turnover_20190610.csv
nikkei_turnover_20190611.csv
nikkei_turnover_20190612.csv
nikkei_turnover_20190613.csv
nikkei_turnover_20190614.csv
nikkei_turnover_20190617.csv
nikkei_turnover_20190618.csv
nikkei_turnover_20190619.csv
nikkei_turnover_20190620.csv
nikkei_turnover_20190621.csv
nikkei_turnover_20190624.csv
nikkei_turnover_20190625.csv
nikkei_turnover_20190626.csv
nikkei_turnover_20190627.csv
nikkei_turnover_20190628.csv
nikkei_turnover_20190701.csv
nikkei_turnover_20190707.csv
nikkei_turnover_20190708.csv
nikkei_turnover_20190709.csv
nikkei_turnover_20190710.csv
nikkei_turnover_20190711.csv
nikkei_turnover_20190712.csv
nikkei_turnover_20190715.csv
nikkei_turnover_20190716.csv
nikkei_turnover_20190717.csv
nikkei_turnover_20190718.csv
nikkei_turnover_20190719.csv
nikkei_turnover_20190722.csv
nikkei_turnover_20190723.csv
nikkei_turnover_20190724.csv
nikkei_turnover_20190725.csv
nikkei_turnover_20190726.csv
nikkei_turnover_20190729.csv
nikkei_turnover_20190730.csv
nikkei_turnover_20190731.csv
nikkei_turnover_20190801.csv
nikkei_turnover_20190802.csv
nikkei_turnover_20190802.csv
nikkei_turnover_20190805.csv
nikkei_turnover_20190806.csv
nikkei_turnover_20190807.csv
nikkei_turnover_20190808.csv
nikkei_turnover_20190809.csv
nikkei_turnover_20190812.csv
nikkei_turnover_20190813.csv
nikkei_turnover_20190814.csv
nikkei_turnover_20190815.csv
nikkei_turnover_20190816.csv
nikkei_turnover_20190819.csv
nikkei_turnover_20190820.csv
nikkei_turnover_20190821.csv
nikkei_turnover_20190822.csv
nikkei_turnover_20190823.csv
nikkei_turnover_20190826.csv
nikkei_turnover_20190827.csv
nikkei_turnover_20190828.csv
nikkei_turnover_20190829.csv
nikkei_turnover_20190830.csv
nikkei_turnover_20190902.csv
nikkei_turnover_20190903.csv
nikkei_turnover_20190904.csv
nikkei_turnover_20190906.csv
nikkei_turnover_20190906.csv
nikkei_turnover_20190909.csv
nikkei_turnover_20190910.csv
nikkei_turnover_20190914.csv
nikkei_turnover_20190916.csv
nikkei_turnover_20190917.csv
nikkei_turnover_20190918.csv
nikkei_turnover_20190919.csv
nikkei_turnover_20190920.csv
nikkei_turnover_20190923.csv
nikkei_turnover_20190924.csv
nikkei_turnover_20190926.csv
nikkei_turnover_20190927.csv
nikkei_turnover_20190930.csv
nikkei_turnover_20191001.csv
nikkei_turnover_20191002.csv
nikkei_turnover_20191003.csv
nikkei_turnover_20191004.csv
nikkei_turnover_20191007.csv
nikkei_turnover_20191008.csv
nikkei_turnover_20191009.csv
nikkei_turnover_20191010.csv
nikkei_turnover_20191011.csv
nikkei_turnover_20191014.csv
nikkei_turnover_20191015.csv
nikkei_turnover_20191016.csv
nikkei_turnover_20191017.csv
nikkei_turnover_20191018.csv
nikkei_turnover_20191021.csv
nikkei_turnover_20191022.csv
nikkei_turnover_20191023.csv
nikkei_turnover_20191024.csv
nikkei_turnover_20191025.csv
nikkei_turnover_20191028.csv
nikkei_turnover_20191029.csv
nikkei_turnover_20191030.csv
nikkei_turnover_20191031.csv
nikkei_turnover_20191101.csv
nikkei_turnover_20191104.csv
nikkei_turnover_20191105.csv
nikkei_turnover_20191106.csv
nikkei_turnover_20191107.csv
nikkei_turnover_20191108.csv
nikkei_turnover_20191111.csv
nikkei_turnover_20191112.csv
nikkei_turnover_20191113.csv
nikkei_turnover_20191114.csv
nikkei_turnover_20191115.csv
nikkei_turnover_20191118.csv
nikkei_turnover_20191119.csv
nikkei_turnover_20191120.csv
nikkei_turnover_20191121.csv
nikkei_turnover_20191122.csv
nikkei_turnover_20191125.csv
nikkei_turnover_20191126.csv
nikkei_turnover_20191127.csv
nikkei_turnover_20191128.csv
nikkei_turnover_20191129.csv
nikkei_turnover_20191202.csv
nikkei_turnover_20191203.csv
nikkei_turnover_20191204.csv
nikkei_turnover_20191205.csv
nikkei_turnover_20191206.csv
nikkei_turnover_20191209.csv
nikkei_turnover_20191210.csv
nikkei_turnover_20191211.csv
nikkei_turnover_20191212.csv
nikkei_turnover_20191213.csv
nikkei_turnover_20191216.csv
nikkei_turnover_20191217.csv
nikkei_turnover_20191218.csv
nikkei_turnover_20191219.csv
nikkei_turnover_20191220.csv
nikkei_turnover_20191223.csv
nikkei_turnover_20191224.csv
nikkei_turnover_20191225.csv
nikkei_turnover_20191226.csv
nikkei_turnover_20191227.csv
nikkei_turnover_20191230.csv
nikkei_turnover_20191231.csv
nikkei_turnover_20200101.csv
nikkei_turnover_20200102.csv
nikkei_turnover_20200103.csv
nikkei_turnover_20200106.csv
nikkei_turnover_20200107.csv
nikkei_turnover_20200108.csv
nikkei_turnover_20200109.csv
nikkei_turnover_20200110.csv
nikkei_turnover_20200113.csv
nikkei_turnover_20200114.csv
nikkei_turnover_20200115.csv
nikkei_turnover_20200116.csv
nikkei_turnover_20200117.csv
nikkei_turnover_20200120.csv
nikkei_turnover_20200121.csv
nikkei_turnover_20200122.csv
nikkei_turnover_20200123.csv
nikkei_turnover_20200124.csv
nikkei_turnover_20200127.csv
nikkei_turnover_20200128.csv
nikkei_turnover_20200129.csv
nikkei_turnover_20200130.csv
nikkei_turnover_20200131.csv
nikkei_turnover_20200203.csv
nikkei_turnover_20200204.csv
nikkei_turnover_20200205.csv
nikkei_turnover_20200206.csv
nikkei_turnover_20200207.csv
nikkei_turnover_20200210.csv
nikkei_turnover_20200211.csv
nikkei_turnover_20200212.csv
nikkei_turnover_20200213.csv
nikkei_turnover_20200214.csv
nikkei_turnover_20200217.csv
nikkei_turnover_20200218.csv
nikkei_turnover_20200219.csv
nikkei_turnover_20200220.csv
nikkei_turnover_20200221.csv
nikkei_turnover_20200224.csv
nikkei_turnover_20200225.csv
nikkei_turnover_20200226.csv
nikkei_turnover_20200227.csv
nikkei_turnover_20200228.csv
nikkei_turnover_20200302.csv
nikkei_turnover_20200303.csv
nikkei_turnover_20200304.csv
nikkei_turnover_20200305.csv
nikkei_turnover_20200306.csv
nikkei_turnover_20200309.csv
nikkei_turnover_20200310.csv
nikkei_turnover_20200310.csv
nikkei_turnover_20200311.csv
nikkei_turnover_20200312.csv
nikkei_turnover_20200313.csv
nikkei_turnover_20200316.csv
nikkei_turnover_20200317.csv
nikkei_turnover_20200318.csv
nikkei_turnover_20200319.csv
nikkei_turnover_20200320.csv
nikkei_turnover_20200323.csv
nikkei_turnover_20200324.csv
nikkei_turnover_20200325.csv
nikkei_turnover_20200326.csv
nikkei_turnover_20200327.csv
nikkei_turnover_20200330.csv
nikkei_turnover_20200331.csv
nikkei_turnover_20200401.csv
nikkei_turnover_20200402.csv
nikkei_turnover_20200403.csv
nikkei_turnover_20200406.csv
nikkei_turnover_20200407.csv
nikkei_turnover_20200408.csv
nikkei_turnover_20200409.csv
nikkei_turnover_20200410.csv
nikkei_turnover_20200413.csv
nikkei_turnover_20200414.csv
nikkei_turnover_20200415.csv
nikkei_turnover_20200416.csv
nikkei_turnover_20200417.csv
nikkei_turnover_20200420.csv
nikkei_turnover_20200421.csv
nikkei_turnover_20200422.csv
nikkei_turnover_20200423.csv
nikkei_turnover_20200424.csv
nikkei_turnover_20200427.csv
nikkei_turnover_20200428.csv
nikkei_turnover_20200429.csv
nikkei_turnover_20200430.csv
nikkei_turnover_20200501.csv
nikkei_turnover_20200504.csv
nikkei_turnover_20200505.csv
nikkei_turnover_20200506.csv
nikkei_turnover_20200507.csv
nikkei_turnover_20200508.csv
nikkei_turnover_20200511.csv
nikkei_turnover_20200512.csv
nikkei_turnover_20200513.csv
nikkei_turnover_20200514.csv
nikkei_turnover_20200515.csv
nikkei_turnover_20200518.csv
nikkei_turnover_20200520.csv
nikkei_turnover_20200521.csv
nikkei_turnover_20200522.csv
nikkei_turnover_20200525.csv
nikkei_turnover_20200526.csv
nikkei_turnover_20200527.csv
nikkei_turnover_20200528.csv
nikkei_turnover_20200529.csv
nikkei_turnover_20200530.csv
nikkei_turnover_20200601.csv
nikkei_turnover_20200602.csv
nikkei_turnover_20200603.csv
nikkei_turnover_20200604.csv
nikkei_turnover_20200605.csv
nikkei_turnover_20200608.csv
nikkei_turnover_20200609.csv
nikkei_turnover_20200610.csv
nikkei_turnover_20200611.csv
nikkei_turnover_20200612.csv
nikkei_turnover_20200615.csv
nikkei_turnover_20200616.csv
nikkei_turnover_20200617.csv
nikkei_turnover_20200618.csv
nikkei_turnover_20200619.csv
nikkei_turnover_20200622.csv
nikkei_turnover_20200623.csv
nikkei_turnover_20200624.csv
nikkei_turnover_20200625.csv
nikkei_turnover_20200626.csv
nikkei_turnover_20200629.csv
nikkei_turnover_20200630.csv
nikkei_turnover_20200701.csv
nikkei_turnover_20200702.csv
nikkei_turnover_20200703.csv
nikkei_turnover_20200706.csv
nikkei_turnover_20200707.csv
nikkei_turnover_20200708.csv
nikkei_turnover_20200709.csv
nikkei_turnover_20200710.csv
nikkei_turnover_20200713.csv
nikkei_turnover_20200714.csv
nikkei_turnover_20200715.csv
nikkei_turnover_20200716.csv
nikkei_turnover_20200717.csv
nikkei_turnover_20200720.csv
nikkei_turnover_20200721.csv
nikkei_turnover_20200722.csv
nikkei_turnover_20200723.csv
nikkei_turnover_20200724.csv
nikkei_turnover_20200727.csv
nikkei_turnover_20200728.csv
nikkei_turnover_20200729.csv
nikkei_turnover_20200730.csv
nikkei_turnover_20200731.csv
nikkei_turnover_20200803.csv
nikkei_turnover_20200804.csv
nikkei_turnover_20200805.csv
nikkei_turnover_20200806.csv
nikkei_turnover_20200807.csv
nikkei_turnover_20200810.csv
nikkei_turnover_20200811.csv
nikkei_turnover_20200812.csv
nikkei_turnover_20200813.csv
nikkei_turnover_20200814.csv
nikkei_turnover_20200817.csv
nikkei_turnover_20200818.csv
nikkei_turnover_20200819.csv
nikkei_turnover_20200820.csv
nikkei_turnover_20200821.csv
nikkei_turnover_20200824.csv
nikkei_turnover_20200825.csv
nikkei_turnover_20200826.csv
nikkei_turnover_20200827.csv
nikkei_turnover_20200828.csv
nikkei_turnover_20200831.csv
nikkei_turnover_20200901.csv
nikkei_turnover_20200902.csv
nikkei_turnover_20200903.csv
nikkei_turnover_20200904.csv
nikkei_turnover_20200907.csv
nikkei_turnover_20200908.csv
nikkei_turnover_20200909.csv
nikkei_turnover_20200910.csv
nikkei_turnover_20200911.csv
nikkei_turnover_20200914.csv
nikkei_turnover_20200915.csv
nikkei_turnover_20200916.csv
nikkei_turnover_20200917.csv
nikkei_turnover_20200918.csv
nikkei_turnover_20200921.csv
nikkei_turnover_20200922.csv
nikkei_turnover_20200923.csv
nikkei_turnover_20200924.csv
nikkei_turnover_20200925.csv
nikkei_turnover_20200928.csv
nikkei_turnover_20200929.csv
nikkei_turnover_20200930.csv
nikkei_turnover_20201001.csv
nikkei_turnover_20201002.csv
nikkei_turnover_20201005.csv
nikkei_turnover_20201006.csv
nikkei_turnover_20201007.csv
nikkei_turnover_20201008.csv
nikkei_turnover_20201009.csv
nikkei_turnover_20201012.csv
nikkei_turnover_20201013.csv
nikkei_turnover_20201014.csv
nikkei_turnover_20201015.csv
nikkei_turnover_20201016.csv
nikkei_turnover_20201019.csv
nikkei_turnover_20201020.csv
nikkei_turnover_20201021.csv
nikkei_turnover_20201022.csv
nikkei_turnover_20201023.csv
nikkei_turnover_20201026.csv
nikkei_turnover_20201027.csv
nikkei_turnover_20201028.csv
nikkei_turnover_20201029.csv
nikkei_turnover_20201030.csv
nikkei_turnover_20201102.csv
nikkei_turnover_20201103.csv
nikkei_turnover_20201104.csv
nikkei_turnover_20201105.csv
nikkei_turnover_20201106.csv
nikkei_turnover_20201109.csv
nikkei_turnover_20201110.csv
nikkei_turnover_20201111.csv
nikkei_turnover_20201112.csv
nikkei_turnover_20201113.csv
nikkei_turnover_20201116.csv
nikkei_turnover_20201117.csv
nikkei_turnover_20201118.csv
nikkei_turnover_20201119.csv
nikkei_turnover_20201120.csv
nikkei_turnover_20201123.csv
nikkei_turnover_20201124.csv
nikkei_turnover_20201125.csv
nikkei_turnover_20201126.csv
nikkei_turnover_20201127.csv
nikkei_turnover_20201130.csv
nikkei_turnover_20201201.csv
nikkei_turnover_20201202.csv
nikkei_turnover_20201203.csv
nikkei_turnover_20201204.csv
nikkei_turnover_20201207.csv
nikkei_turnover_20201208.csv
nikkei_turnover_20201209.csv
nikkei_turnover_20201210.csv
nikkei_turnover_20201211.csv
nikkei_turnover_20201214.csv
nikkei_turnover_20201215.csv
nikkei_turnover_20201216.csv
nikkei_turnover_20201217.csv
nikkei_turnover_20201218.csv
nikkei_turnover_20201221.csv
nikkei_turnover_20201222.csv
nikkei_turnover_20201223.csv
nikkei_turnover_20201224.csv
nikkei_turnover_20201225.csv
nikkei_turnover_20201228.csv
nikkei_turnover_20201229.csv
nikkei_turnover_20201230.csv
nikkei_turnover_20201231.csv
nikkei_turnover_20210101.csv
nikkei_turnover_20210104.csv
nikkei_turnover_20210105.csv
nikkei_turnover_20210106.csv
nikkei_turnover_20210107.csv
nikkei_turnover_20210108.csv
nikkei_turnover_20210111.csv
nikkei_turnover_20210112.csv
nikkei_turnover_20210113.csv
nikkei_turnover_20210114.csv
nikkei_turnover_20210115.csv
nikkei_turnover_20210118.csv
nikkei_turnover_20210119.csv
nikkei_turnover_20210120.csv
nikkei_turnover_20210121.csv
nikkei_turnover_20210122.csv
nikkei_turnover_20210125.csv
nikkei_turnover_20210126.csv
nikkei_turnover_20210127.csv
nikkei_turnover_20210128.csv
nikkei_turnover_20210129.csv
nikkei_turnover_20210201.csv
nikkei_turnover_20210202.csv
nikkei_turnover_20210203.csv
nikkei_turnover_20210204.csv
nikkei_turnover_20210205.csv
nikkei_turnover_20210208.csv
nikkei_turnover_20210209.csv
nikkei_turnover_20210210.csv
nikkei_turnover_20210211.csv
nikkei_turnover_20210212.csv
nikkei_turnover_20210215.csv
nikkei_turnover_20210216.csv
nikkei_turnover_20210217.csv
nikkei_turnover_20210218.csv
nikkei_turnover_20210219.csv
nikkei_turnover_20210222.csv
nikkei_turnover_20210223.csv
nikkei_turnover_20210224.csv
nikkei_turnover_20210225.csv
nikkei_turnover_20210226.csv
nikkei_turnover_20210301.csv
nikkei_turnover_20210302.csv
nikkei_turnover_20210303.csv
nikkei_turnover_20210304.csv
nikkei_turnover_20210305.csv
nikkei_turnover_20210308.csv
nikkei_turnover_20210309.csv
nikkei_turnover_20210310.csv
nikkei_turnover_20210311.csv
nikkei_turnover_20210312.csv
nikkei_turnover_20210315.csv
nikkei_turnover_20210316.csv
nikkei_turnover_20210317.csv
nikkei_turnover_20210318.csv
nikkei_turnover_20210319.csv
nikkei_turnover_20210322.csv
nikkei_turnover_20210323.csv
nikkei_turnover_20210324.csv
nikkei_turnover_20210325.csv
nikkei_turnover_20210326.csv
nikkei_turnover_20210329.csv
nikkei_turnover_20210330.csv
nikkei_turnover_20210331.csv
nikkei_turnover_20210401.csv
nikkei_turnover_20210402.csv
nikkei_turnover_20210405.csv
nikkei_turnover_20210406.csv
nikkei_turnover_20210407.csv
nikkei_turnover_20210408.csv
nikkei_turnover_20210409.csv
nikkei_turnover_20210412.csv
nikkei_turnover_20210413.csv
nikkei_turnover_20210414.csv
nikkei_turnover_20210415.csv
nikkei_turnover_20210416.csv
nikkei_turnover_20210417.csv
nikkei_turnover_20210419.csv
nikkei_turnover_20210420.csv
nikkei_turnover_20210421.csv
nikkei_turnover_20210422.csv
nikkei_turnover_20210423.csv
nikkei_turnover_20210426.csv
nikkei_turnover_20210427.csv
nikkei_turnover_20210428.csv
nikkei_turnover_20210429.csv
nikkei_turnover_20210430.csv
nikkei_turnover_20210503.csv
nikkei_turnover_20210504.csv
nikkei_turnover_20210505.csv
nikkei_turnover_20210506.csv
nikkei_turnover_20210507.csv
nikkei_turnover_20210510.csv
nikkei_turnover_20210511.csv
nikkei_turnover_20210512.csv
nikkei_turnover_20210513.csv
nikkei_turnover_20210514.csv
nikkei_turnover_20210517.csv
nikkei_turnover_20210518.csv
nikkei_turnover_20210519.csv
nikkei_turnover_20210520.csv
nikkei_turnover_20210521.csv
nikkei_turnover_20210524.csv
nikkei_turnover_20210525.csv
nikkei_turnover_20210526.csv
nikkei_turnover_20210527.csv
nikkei_turnover_20210528.csv
nikkei_turnover_20210531.csv
nikkei_turnover_20210601.csv
nikkei_turnover_20210602.csv
nikkei_turnover_20210603.csv
nikkei_turnover_20210604.csv
nikkei_turnover_20210607.csv
nikkei_turnover_20210608.csv
nikkei_turnover_20210609.csv
nikkei_turnover_20210610.csv
nikkei_turnover_20210611.csv
nikkei_turnover_20210614.csv
nikkei_turnover_20210615.csv
nikkei_turnover_20210616.csv
nikkei_turnover_20210617.csv
nikkei_turnover_20210618.csv
nikkei_turnover_20210621.csv
nikkei_turnover_20210622.csv
nikkei_turnover_20210623.csv
nikkei_turnover_20210624.csv
nikkei_turnover_20210625.csv
nikkei_turnover_20210628.csv
nikkei_turnover_20210629.csv
nikkei_turnover_20210630.csv
nikkei_turnover_20210701.csv
nikkei_turnover_20210702.csv
nikkei_turnover_20210703.csv